Trucks

Lars Mårtensson
2023-01-24
4 min.
Alternative brændstoffer
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

8 almindelige spørgsmål om biogas og gasdrevne lastbiler

For at tackle stigende dieselomkostninger og erstatte fossile brændstoffer i transportindustrien kan lastbilvirksomheder nu overveje gasdrevne lastbiler, der kører på flydende biogas (bio-LNG). Dette kan reducere emissionerne med op til 100 procent, og tilgængeligheden af biobrændstoffer til en konkurrencedygtig pris vokser. Men hvad er forskellen på de forskellige gastyper, hvad er omkostningerne, og hvilke transportopgaver er bedst egnet til de forskellige typer?

Der er i øjeblikket behov for forskellige typer brændstoffer og drivlinere for at kunne imødekomme det grønne omstillingsbehov. Biogas er et alternativ, der kan nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer i sektoren for tunge køretøjer, og samtidig repræsenterer den en langsigtet energiløsning.

Antallet af tankstationer til flydende gas er i øjeblikket stigende, især i Europa, og gas er allerede et levedygtigt alternativ til diesel, også til længere ture. I øjeblikket er over 60 % af biogasproduktionskapaciteten placeret i Europa og Nordamerika. Europa er i øjeblikket den førende region med 20.000 biogasanlæg.
 

Kina producerer næsten en tredjedel af den samlede mængde på verdensplan og sigter mod at udvide biogasproduktionen i landdistrikterne og samtidig forbedre affaldshåndteringspraksis for at producere næsten 17 millioner tons olieækvivalent (Mtoe) inden 2030 (fra omkring 7 Mtoe i dag). Derudover vil Indien yde økonomisk støtte til lokale biogaskraftvarmeanlæg. Biogas vokser også i lande som Indonesien, Malaysia og Thailand, hvor man vil udnytte enorme mængder af tilgængelige industrirester.
 

I 2022 præsenterede Europa-Kommissionen REPowerEU-planen for at reducere afhængigheden af russiske fossile brændstoffer i god tid før 2030, hvilket indebærer en fremskyndelse af udrulningen af vedvarende energi. Handlingsplanen for biometan beskriver værktøjer, herunder et nyt industrielt biometanpartnerskab og økonomiske incitamenter til at øge produktionen ti gange (i forhold til 2021) til 35 milliarder kubikmeter (bcm) inden 2030, for at kunne erstatte fossile brændstoffer i transportsektoren. 

Men hvad er forskellen mellem gasbrændstoftyper, og hvordan er de sammenlignet med diesel?
Her er 8 almindelige gasrelaterede spørgsmål:

1. Hvad er flydende biogas (bio-LNG)?

Bio-LNG, også kendt som flydende biogas, består primært af metan, ligesom LNG. Bio-LNG er et ikke-fossilt brændstof, der produceres i en proces, hvor biogas fra organisk affald såsom husdyrgødning, slam og madaffald omdannes til biometan af høj kvalitet og kondenseres ved -162 grader Celsius. Sammenlignet med LNG har bio-LNG væsentligt færre CO₂-emissioner. Gassen har også et højere brændstofpotentiale (evnen til at erstatte diesel) end andre alternativer som biodiesel. Bio-LNG kan også produceres lokalt, hvilket sparer transportomkostninger og kulstofemissioner og bidrager til energisikkerhed.
 

2. Hvad er flydende naturgas (LNG)?

Flydende naturgas er naturgas, der er afkølet til væskeform med henblik på transport og opbevaring. Naturgas er ganske vist et fossilt brændstof, men flydende naturgas (LNG) kan reducere CO₂-emissionerne med 10-20 % sammenlignet med diesel pga. mindre kulstof pr. energienhed. LNG handles globalt, hvilket betyder, at gassen er en del af den globale energihandel og sendes til mange steder over hele verden.

3. Hvad er komprimeret biogas (bio-CNG) og naturgas (CNG)?

Den eneste forskel mellem bio-LNG/LNG og bio-CNG/CNG er, at sidstnævnte komprimeres ved højt tryk og opbevares i tanke på lastbilen. Ulempen med komprimeret gas er, at det betyder kortere rækkevidde for lastbilen, end hvis der køres på flydende gas. Som med bio-LNG kan komprimeret biogas (bio-CNG) produceres lokalt og er et ikke-fossilt brændstof, mens CNG er et fossilt brændstof.

4. Hvor langt kan du køre med en gasdrevet lastbil?

I øjeblikket kan LNG- og bio-LNG-drevne lastbiler køre op til 1000 km før genpåfyldning, hvilket gør det til et levedygtigt brændstof til brug over lange afstande. CNG har en kortere rækkevidde og bruges især til lokal transport.

5. Hvilken slags transport er velegnet til lastbiler, der kører på gas?

CNG og bio-CNG er traditionelt blevet brugt til lokale transporter såsom distribution og afhentning af affald i bymiljøer. Elektriske lastbiler er ved at blive et konkurrencedygtigt alternativ i byerne, hvilket åbner op for nye måder at bruge biogas på, f.eks. i langdistancelastbiler som bio-LNG. Ligesom LNG har bio-LNG høj energitæthed, og gaslastbiler er derfor velegnede til langdistancetransport. På lang sigt vil gasdrevne lastbiler supplere ellastbiler. Specielt ved kørsel på biogas. 


6. Hvad er det billigste alternativ – gas eller diesel?

Det afhænger af flere faktorer og markedsspecifikke forhold. En gasdrevet lastbil er dyrere end en diesellastbil, men de samlede driftsomkostninger kan være lavere takket være enten lave gaspriser eller forskellige incitamenter, såsom vejafgifter eller skatter. Biogasdrevne lastbiler kan også være en forudsætning for at beholde eller få nye forretningsmuligheder på grund af stigende miljøkrav.
 

7. Hvad sker der med hensyn til infrastrukturen for gas – såsom tilgængelighed, brændstof og fremtidige investeringer?

Infrastrukturen for gasdrevne lastbiler vokser hurtigt, og lastbilerne udvikler sig løbende. Biogas og biometan er de hurtigst voksende former for bioenergi, og selvom en stor del af biogasproduktionen er placeret i Europa og Nordamerika, mener International Energy Agency (IEA), at deres globale markedsandel af den samlede efterspørgsel efter bioenergi vil vokse fra 5 % i dag til 12-20 % afhængigt af fremtidige scenarier.

Mere end 600 stationer til LNG/bio-LNG findes allerede i dag i Europa. Det betyder en vækst på 100 stationer på et år. Der investeres også i produktion af bio-LNG, og store aktører bevæger sig mod bio-LNG pga. behovet for at gå over til ikke-fossile brændstoffer. Når det gælder brændstof, ligner det diesel med hensyn til tid, men det er nødvendigt at træffe standardsikkerhedsforanstaltninger på grund af den kolde flydende gas.
 

8. Bør du investere i en gasdrevet lastbil?

Gasdrevne lastbiler kan være et konkurrencedygtigt alternativ til diesel, og teknologien forbedres løbende med hensyn til effektivitet og rækkevidde. Og biogas (bio-LNG) har de cirkulære og klimamæssige fordele, som flere og flere kunder inden for transportbranchen efterspørger. Det er også et alternativt brændstof, der allerede i dag findes mange steder.


Du finder flere oplysninger om gasdrevne lastbiler her, eller du kan kontakte din lokale forhandler for at få mere at vide.

De oftest stillede spørgsmål om bio-LNG

Relaterede artikler

Latest Press Release

Latest Press Release