Volvo Trucks

Danmark

×

Målene er ambitiøse men realistiske

Et moderne velfærdssamfund kræver et velfungerende transporterhverv. Derfor finder transportminister Henrik Dam Kristensen det nødvendigt løbende at vurdere erhvervets rammebetingelser.

Har godstransporten det image og den anerkendelse, erhvervet fortjener?
– Jeg mener, at godstransporten grundlæggende anerkendes i befolkningen som en forudsætning for, at samfundet kan løbe rundt. Og jeg synes generelt, at erhvervet er meget bevidst om sit eget ansvar i forhold til at sikre et godt image. De brodne kar må ikke tegne billedet af en hel branche. 

Har erhvervet de rette rammebetingelser? 
– Grundlæggende har vi et velfungerende godstransporterhverv i Danmark med dygtige virksomheder. Det er imidlertid klart, at den nuværende krise stiller erhvervet over for betydelige udfordringer. Det er derfor vigtigt løbende at se på rammevilkårene for at sikre et effektivt og konkurrencedygtigt erhverv. 

Bliver transportpolitiske emner prioriteret højt nok i den politiske debat?
–Transport spiller en stor rolle i samfundet, og jeg synes faktisk, at transportspørgsmål har en ret fremtrædende placering både i den offentlige og i den politiske debat. Alternative brændstofformer som biodiesel, ethanol, methanol og gas skal vinde frem i den danske godstrafik på bekostning af dieselolie. 

Hvad ser du som den største udfordring for at denne udvikling kan ske? 
– Der skal ske en løbende indfasning i takt med den teknologiske udvikling. Det er blandt andet noget af det, vi ønsker at opnå med erfaringer fra de forsøg med forskellige brændstoftyper, som vi har sat i gang. Der er allerede sket meget, men der er ingen tvivl om, at det bliver et langt sejt træk, som kun kan lykkes ved et fokuseret samarbejde på tværs af myndigheder og erhverv.

Vil man politisk yderligere favorisere nye brændstofformer(tilskud, lavere afgifter m.m.)?
– Jeg kan ikke love konkrete tilskud, mv., men jeg synes, vi kan konstatere, at der faktisk er sat mange midler af til at understøtte den grønne omstilling. Både med de førnævnte forsøg, afgiftsfritagelse for el-biler mv. Senest har regeringen sammen med en række andre partier udmøntet 70 mio. kr. til at støtte udrulning af infrastruktur til bl.a. el og gas. 

Der er opsat konkrete mål for CO2-udledningen i 2020 og 2050. Kan transportbranchen nå de opstillede mål for CO2-udledningen?
– Jeg mener, at de opstillede mål på transportområdet er ambitiøse men realistiske. Men realiseringen af målene forudsætter, at alle parter bidrager. Og her synes jeg, det er glædeligt at se, at transporterhvervet har taget udfordringen op og bidrager konstruktivt.

Hvordan sikrer man, at det ikke sker på bekostning af mobilitet og konkurrenceevne?
– Jeg mener ikke, der nødvendigvis er et modsætningsforhold. Grøn omstilling handler for mig netop om at gennemføre klimatilpasningen, så den bidrager til væksten og konkurrenceevnen i samfundet. Det er noget, regeringen arbejder målrettet på. Men når det er sagt, så skal jeg da ikke lægge skjul på, at det ikke er nemt.

Lastbilfabrikkerne tilbyder en lang række tekniske sikkerhedstiltag i moderne lastbiler, der langt fra er standard i alle lastbiler, sikkerhedstiltag som vil forbedre trafiksikkerheden. Tilskynder man politisk i tilstrækkelig grad godstrafikken til at investere i trafiksikkerhed?
– Jeg synes, der gøres en stor indsats for løbende at have fokus på trafiksikkerhed. Og jeg konstaterer, at også blandt virksomhederne og erhvervets organisationer arbejdes der med trafiksikkerhedstiltag. Det fokus skal vi holde fast i. Vi skal nøje følge den teknologiske udvikling med henblik på eventuelt at gøre nye tekniske løsninger obligatoriske i køretøjer. Det er et arbejde, der foregår i EU-regi, så vi fastholder fælles krav på tværs af landegrænser.

Henrik Dam Kristensen

Alder: 56.
Erhvervsbaggrund: Landpostbud, skoleleder og ansat i Dansk  Flygtningehjælp.
Medlem af Folketinget første gang: 1990.
Ministerposter: Landbrugsfiskeriminister (1994-96), fødevareminister (1996-2000), socialminister (2000-01), transportminister (2011).